Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 187-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8304 
(21)  Číslo prihlášky  187-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00  H02M 1/00   
(54)  Názov  Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete 
(57)  Anotácia  Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete sa vyznačuje tým, že hlavné vinutie (H) dvojfázového elektromotora (4) aj pomocné vinutie (P) spolu s obvodom spínaného kondenzátora (5) sú zapojené medzi nulovým vodičom (N) vstupu striedavého napájacieho napätia (1) a stredným vývodom (3) jednovetvového maticového meniča (2), ktorý je pripojený medzi fázové vodiče (L1) a (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1). Jednovetvový maticový menič (2) svojím spínaním zabezpečuje plynulú zmenu frekvencie (a tým aj otáčok) v celom pracovnom rozsahu dvojfázového elektromotora (4) a obvod spínaného kondenzátora (5) vhodnou zmenou kapacity zabezpečuje potrebné fázové posunutie napätia a prúdu pomocného vinutia (P) proti napätiu a prúdu hlavného vinutia (H) dvojfázového elektromotora (4). Riadiace elektródy (G1), (G2) obojsmerných spínačov (SI) a (S2) sú pripojené k riadiacej jednotke (6), ktorá okrem iného vyhodnocuje aj hodnoty napätia medzi fázovými vodičmi (L1), (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1) a tiež ovláda nastavovanie kapacity obvodu spínaného kondenzátora (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Koňarik Roman, Ing.; Stredná 574, 956 31 Krušovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.08.2021 
   Maximálna platnosť do  11.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 187-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 187-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 11.08.2017 Typ Doručené
1b Opis 11.08.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 11.08.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 11.08.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 11.08.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 11.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.08.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.10.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.11.2017 Typ Doručené
5a Opis 27.11.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 27.11.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 27.11.2017 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 27.11.2017 Typ Doručené
5e Výkresy 27.11.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 28.05.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 28.05.2018 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 28.05.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 28.05.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 05.10.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.10.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.11.2018 Typ Odoslané
PUV 187-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku