Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 187-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7512 
(21)  Číslo prihlášky  187-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.08.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05C 11/00  C05D 9/02  C05G 1/00  A01N 33/02  A01N 37/44  A01N 59/00  A01P 21/00   
(54)  Názov  Kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín a ich použitie 
(57)  Anotácia  Opísané sú kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín určených na mimokoreňovú – listovú – výživu a tiež ako zdroj biogénnych prvkov pri príprave viaczložkových kvapalných hnojív, ktoré obsahujú rastlinné živiny viazané vo forme komplexov aminopolykarboxylových kyselín, pričom je pre tieto koncentráty charakteristické, že obsahujú produkty reakcií aminopolykarboxylových kyselín s amínmi alebo hydroxylamínmi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.11.2022 
   Maximálna platnosť do  11.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2016 03/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.08.2016 08/2016 FG2K
3 Licenčné zmluvy 03.12.2018 12/2018 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 23886313 1 NUTRICON s.r.o. nevýlučná 19.11.2018 platná
 
PUV 187-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 187-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.11.2015 Typ Doručené
1a Opis 11.11.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.11.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 11.11.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2015 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.11.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2015 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.12.2015 Typ Doručené
5a Nároky na ochranu 14.12.2015 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2015 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 13.01.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 14.01.2016 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 14.01.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 13.01.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.06.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.06.2016 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.08.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 05.10.2018 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 05.10.2018 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 19.10.2018 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.11.2018 Typ Platba
17 oznámenie o zápise licencie 27.11.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.10.2019 Typ Doručené
19 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.11.2019 Typ Odoslané
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.11.2019 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 20.11.2019 Typ Odoslané
PUV 187-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku