Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 186-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9583 
(21)  Číslo prihlášky  186-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/18   
(54)  Názov  Brzdový valček so zníženým odporom 
(57)  Anotácia  Brzdový valček so zníženým odporom patrí do oblasti strojárstva – automobilového priemyslu, kde zlepšuje konštrukčné vlastnosti kotúčových bŕzd. Dosiahne sa to tým, že skosenie vnútornej drážky brzdového valčeka i tesniacej gumičky (3), ktorá sa v drážke nachádza, spolu vytvárajú priestor – mazaciu drážku (4), ktorý sa naplní vazelínou, ktorá maže valček i brzdový piestik (2) pri spätnom pohybe. Toto riešenie značne znižuje trecí odpor pri spätnom pohybe i riziko zadretia brzdového valčeka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.12.2025 
   Maximálna platnosť do  16.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.04.2022 8/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.09.2022 17/2022 FG2K
 
PUV 186-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 186-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 16.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.12.2021 Typ Doručené
Opis 16.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 16.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.12.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.01.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 25.03.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 25.03.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.09.2022 Typ Odoslané
PUV 186-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku