Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 186-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9183 
(21)  Číslo prihlášky  186-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/10  A61L 2/16  A61L 2/24  A61L 9/14  E04B 1/343  E04H 1/12  E04H 15/00   
(54)  Názov  Dezinfekčná mobilná jednotka 
(57)  Anotácia  Opísaná je dezinfekčná mobilná jednotka pozostávajúca z nosnej konštrukcie (1), tvorenej najmenej jednou dvojicou rámov (11) tvaru obráteného písmena „U“, plášťa (2) a vstupného a výstupného otvoru uzatvoreného priechodnou zástenou (3). Vo vnútornom priestore je osadený aktivátor (6) dekontaminácie UV-C žiarením a/alebo aktivátor (7) dekontaminácie chémiou, snímač (5) teploty, snímač (8) tlaku a snímač (9) pohybu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jánošík Róbert, Ing.; M. R. Štefánika 4/1376, 054 01 Levoča; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jánošík Róbert, Ing.; M. R. Štefánika 4/1376, 054 01 Levoča; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 15, 040 11 Košice-Západ; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2024 
   Maximálna platnosť do  27.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 186-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 186-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 27.10.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.10.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.11.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 08.12.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 09.12.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.01.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 12.01.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.05.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2021 Typ Odoslané
PUV 186-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku