Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 186-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  186-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Spôsob digitálneho riadenia vstupnej impedancie vysokonapäťového meniča 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka spôsobu riadenia vysokonapäťového meniča, kde hodnoty vstupnej impedancie vysokonapäťového meniča sú digitálnym riadením upravené tak, že úprava riadiaceho algoritmu, a tým aj firmvéru meniča pozostáva z dvoch hlavných krokov, kde prvým krokom je úprava generovania signálu Ui_shift (12) a kde striedavá (injektovaná) zložka získaná zo signálu (6) prechádza úpravou, pričom ide o injektovanú časť vstupného napätia signálu (61), a takto získaný signál, ktorý obsahuje len striedavú (injektovanú) zložku vstupného napätia, kde z daného signálu sa následne vyhodnotí frekvencia (62) a efektívna hodnota (63) a na základe získaných údajov sa upraví amplitúda (7) signálu a signál sa posunie po časovej osi, pričom k takto upravenému signálu (71) sa pripočíta efektívna hodnota vstupného napätia (72) a výsledný signál potom predstavuje upravený signál Ui_shift (12), ktorý je privedený na vstup regulátora (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EVPÚ, a.s.; Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buday Jozef, doc. Ing., CSc.; Puškinova 792/2, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Franko Marek, Ing., PhD.; Udiča 189, 018 01 Udiča; SK;
Holček Roman, Ing., PhD.; Maxima Gorkého 324/21, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Hudák Marek, Ing., PhD.; Štefánikova 2732/9, 811 08 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
 
PUV 186-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 186-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.12.2019 Typ Doručené
1a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.12.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 13.12.2019 Typ Doručené
1c Opis 13.12.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 13.12.2019 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 13.12.2019 Typ Doručené
1f Anotácia 13.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.05.2020 Typ Doručené
5a Opis 25.05.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 25.05.2020 Typ Doručené
5c Anotácia 25.05.2020 Typ Doručené
5d Výkresy 25.05.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.07.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 31.08.2020 Typ Doručené
7a Opis 31.08.2020 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 31.08.2020 Typ Doručené
7c Anotácia 31.08.2020 Typ Doručené
7d Výkresy 31.08.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 11.09.2020 Typ Doručené
8a Anotácia 11.09.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 11.09.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 05.11.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
PUV 186-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku