Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 186-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8271 
(21)  Číslo prihlášky  186-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, viazanými indukčnosťami a resetovaním magnetického toku 
(57)  Anotácia  Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, viazanými indukčnosťami a resetovaním magnetického toku pozostáva z jednosmerného zdroja (1), prekladaného zvyšovacieho meniča (2) tvoreného výkonovými spínačmi (3) a viazanými boostovacími indukčnosťami (4), viazaného desaturačného bloku (5) tvoreného viazaným desaturačným vinutím (6) a desaturačným usmerňovačom, výstupnej časti (7) tvorenej výstupným kondenzátorom a záťažou a riadiaceho obvodu (8). Zapojenie sa vyznačuje tým, že menič dosahuje vysoký konštantný zisk vďaka vzájomnej magnetickej väzbe medzi jednotlivými indukčnosťami a terciárna – desaturačná indukčnosť zabezpečuje resetovanie magnetického toku viazaných indukčností a teda zabraňuje presýteniu magnetického obvodu, a navyše je táto energia cez desaturačný usmerňovač presunutá do záťaže, čím sa zvyšuje účinnosť celého zapojenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK;
Pavelek Miroslav, Ing.; Vychylovka 843, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Hanko Branislav, Ing.; Družstevná 646/6, 038 53 Turany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.08.2021 
   Maximálna platnosť do  11.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
 
PUV 186-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 186-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 11.08.2017 Typ Doručené
1b Opis 11.08.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 11.08.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 11.08.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 11.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.08.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.08.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.10.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 13.04.2018 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 13.04.2018 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.04.2018 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 13.04.2018 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 04.09.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.09.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.10.2018 Typ Odoslané
PUV 186-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku