Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 185-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9212 
(21)  Číslo prihlášky  185-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23G 5/02  F23G 7/07   
(54)  Názov  Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu 
(57)  Anotácia  Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu pozostáva z mineralizačnej komory (10, 100) vybavenej zásobníkom (12, 120) a zberným kontajnerom (14, 140), spojenej cez vysokoteplotný filter (20) a 5-cestný ventil (22) s katalyzačným reverzným dopaľovačom (30) a následne s plynovým ohrievačom (50), spojeným cez vnútorný dopaľovač (51), výmenník tepla (52), filtračný systém (53), hĺbkový čistič (54) a koncový výmenník tepla (55) cez hlavný ventilátor (56) s adsorbérom (40) spojeným s komínom (60). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZVS-ENCO, a.s.; ul. Ľudovíta Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Resek Juraj, Ing.; kpt. Nálepku 49/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2024 
   Maximálna platnosť do  27.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 4/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 185-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 185-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 27.10.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 27.10.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 27.10.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 27.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.11.2020 Typ Doručené
5a Opis 16.11.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
5c Anotácia 16.11.2020 Typ Doručené
5d Výkresy 16.11.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 27.11.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.11.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 29.01.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 29.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 01.02.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 29.01.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 185-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku