Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 185-2020
(11)  Utility Model Number  9212 
(21)  Application Number  185-2020 
(22)  Application Date  27.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  23.06.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.02.2021 
(45)  Publication of Registration Date  23.06.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  03.06.2021 
(51)  International Patent Classification  F23G 5/02  F23G 7/07   
(54)  Title  Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu 
(57)  Abstract  Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu pozostáva z mineralizačnej komory (10, 100) vybavenej zásobníkom (12, 120) a zberným kontajnerom (14, 140), spojenej cez vysokoteplotný filter (20) a 5-cestný ventil (22) s katalyzačným reverzným dopaľovačom (30) a následne s plynovým ohrievačom (50), spojeným cez vnútorný dopaľovač (51), výmenník tepla (52), filtračný systém (53), hĺbkový čistič (54) a koncový výmenník tepla (55) cez hlavný ventilátor (56) s adsorbérom (40) spojeným s komínom (60). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ZVS-ENCO, a.s.; ul. Ľudovíta Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Resek Juraj, Ing.; kpt. Nálepku 49/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Attorney(s)  Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  27.10.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 185-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 185-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2020 Type Delivered
1a Plná moc 27.10.2020 Type Delivered
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.10.2020 Type Delivered
1c Opis 27.10.2020 Type Delivered
1d Nároky na ochranu 27.10.2020 Type Delivered
1e Anotácia 27.10.2020 Type Delivered
1f Výkresy 27.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.11.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 16.11.2020 Type Delivered
5a Opis 16.11.2020 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 16.11.2020 Type Delivered
5c Anotácia 16.11.2020 Type Delivered
5d Výkresy 16.11.2020 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 27.11.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.11.2020 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 29.01.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 29.01.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 01.02.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 29.01.2021 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Type Sent document
PUV 185-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku