Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 185-2018
(11)  Utility Model Number  8653 
(21)  Application Number  185-2018 
(22)  Application Date  26.10.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.01.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.08.2019 
(45)  Publication of Registration Date  07.01.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.11.2019 
(51)  International Patent Classification  G01L 1/14  G01L 1/25  G01L 1/10  G01H 13/00   
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín 
(57)  Abstract  Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, že vysokofrekvenčným elektrickým signálom privádzaným cez smerový člen (4) do žiariča (5) sa vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2), v ktorom sa vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického člena mení jeho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje spôsobený odraz elektromagnetickej vlny postupujúcej spätne do žiariča (5). Na základe vypočítanej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa (1) mechanického člena snímača (1) s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen (4) k riadiacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5810/9, Bratislava-Karlova Ves;
RMC s.r.o.; Trenčianska ul. 863/66, Nová Dubnica 
(72)  Inventor(s)  Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Halgoš Ján, Ing., PhD.; Soblahov 247, 913 38 Soblahov; SK;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD.; Jarková 346, 049 25 Dobšiná; SK;
Rafaj Michal, Ing.; Puškinova 796/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.10.2022 
   Utility Model Validity maximum until  26.10.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
3 Zmeny adries 13.04.2022 7/2022 TE2K
 
PUV 185-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2018 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 185-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 26.10.2018 Type Delivered
Generálna plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 26.10.2018 Type Delivered
Opis 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Plná moc 26.10.2018 Type Delivered
Výkresy 26.10.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 31.10.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2018 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Type Delivered
Opis 04.02.2019 Type Delivered
Opis 04.02.2019 Type Delivered
Sprievodný list 04.02.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 17.06.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 17.06.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 18.06.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 18.06.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 11.11.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.12.2019 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 24.03.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 29.04.2022 Type Sent document
PUV 185-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2022 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ústav informatiky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku