Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 185-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8653 
(21)  Číslo prihlášky  185-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 1/14  G01L 1/25  G01L 1/10  G01H 13/00   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín 
(57)  Anotácia  Spôsob bezkontaktného snímania mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, že vysokofrekvenčným elektrickým signálom privádzaným cez smerový člen (4) do žiariča (5) sa vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného telesa (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanického člena s rezonančným elektrickým obvodom (2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom (2), v ktorom sa vplyvom mechanickej veličiny na pružné teleso (1) mechanického člena mení jeho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje spôsobený odraz elektromagnetickej vlny postupujúcej spätne do žiariča (5). Na základe vypočítanej rezonančnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu (2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veličiny pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín, najmä sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenčného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umiestneného v okolí pružného telesa (1) mechanického člena snímača (1) s uzatvoreným rezonančným elektrickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetického poľa je pripojený cez smerový člen (4) k riadiacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5810/9, Bratislava-Karlova Ves;
RMC s.r.o.; Trenčianska ul. 863/66, Nová Dubnica 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK;
Halgoš Ján, Ing., PhD.; Soblahov 247, 913 38 Soblahov; SK;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD.; Jarková 346, 049 25 Dobšiná; SK;
Rafaj Michal, Ing.; Puškinova 796/10, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
3 Zmeny adries 13.04.2022 7/2022 TE2K
 
PUV 185-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 185-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 26.10.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.10.2018 Typ Doručené
Opis 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 26.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.06.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.12.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 24.03.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 29.04.2022 Typ Odoslané
PUV 185-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2022 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ústav informatiky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku