Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 185-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8250 
(21)  Číslo prihlášky  185-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 3/12  F16D 3/82   
(54)  Názov  Pneumatická pružná hriadeľová tangenciálna spojka s osovo deformovanými elementmi 
(57)  Anotácia  Pneumatická pružná hriadeľová tangenciálna spojka s osovo deformovanými elementmi sa skladá z hnacieho unášača (1) a hnaného unášača (2), ktoré sú pružne spojené pomocou pneumatických pružných elementov (3). Pneumatické pružné elementy sú pripevnené k oporným telesám (4) otočne uloženým na čapoch (5). Zaťaženie spojky krútiacim momentom spôsobuje vzájomné pootočenie hnacieho unášača (1) a hnaného unášača (2). Súčasne dochádza k osovej deformácii pneumatických pružných elementov (3) v smere ich osi. Osová deformácia pneumatických pružných elementov (3) je umožnená tým, že ich osi sa kolmo pretínajú s osami čapov (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaššay Peter, doc. Ing., PhD.; Tyršovo Nábrežie 5, 040 01 Košice 1; SK;
Grega Robert, doc. Ing., PhD.; Veľký Folkmar 224, 055 51 Veľký Folkmar; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.08.2021 
   Maximálna platnosť do  07.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
 
PUV 185-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 185-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 07.08.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.08.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 07.08.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 07.08.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 07.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.08.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 01.12.2017 Typ Doručené
5a Opis 01.12.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 01.12.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 08.03.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 09.03.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.03.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.03.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 14.08.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.09.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.06.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
14b Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 01.07.2021 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 13.08.2021 Typ Odoslané
PUV 185-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku