Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 184-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9566 
(21)  Číslo prihlášky  184-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.08.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 1/18   
(54)  Názov  Systém na absorbovanie expanzie vody a vykurovacie zariadenie vybavené týmto systémom 
(57)  Anotácia  Systém na absorbovanie expanzie ohrievanej vody usporiadaný v akumulačnom zásobníku (10) teplej vody vybavenom vstupnou prípojkou (4) vody a výstupnou prípojkou (6) vody sa vyznačuje tým, že zahŕňa neelastické duté teleso (1) s krytom (8), obsahujúce objem vody a objem vzduchu, pričom kryt (8) je vybavený vo svojej dolnej časti otvorom (2) na vstup vody a vzduchu do dutého telesa (1), kryt (8) je upevnený na vnútornej stene akumulačného zásobníka (10) teplej vody a je usporiadaný na zachytenie vzduchu vo vzduchovom priestore (3) dutého telesa (1) nad hladinou vody (9) dutého telesa (1) a vzduchový priestor (3) je plniteľný vzduchom cez vnútorný objem vody akumulačného zásobníka (10) teplej vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROTHERM PRODUCTION s.r.o.; Jurkovičova 45, Skalica;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jakabovič Kamil; Svätoplukova 3008/49, 909 01 Skalica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2025 
   Maximálna platnosť do  15.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.04.2022 7/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.08.2022 15/2022 FG2K
 
PUV 184-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.01.2022 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.11.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 184-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.12.2021 Typ Doručené
Anotácia 15.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 15.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 15.12.2021 Typ Doručené
Opis 15.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 15.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 15.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 11.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.01.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.01.2022 Typ Doručené
Opis 11.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.01.2022 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.01.2022 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovaného podania 25.11.2022 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.12.2022 Typ Odoslané
PUV 184-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku