Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 184-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9213 
(21)  Číslo prihlášky  184-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/00  G06K 17/00   
(54)  Názov  RFID evidenčný systém pre potreby záchranných a bezpečnostných zložiek 
(57)  Anotácia  RFID evidenčný systém pre potreby záchranných a bezpečnostných zložiek je riešený tak, že na evidenciu materiálu, náradia, odevov a techniky v zásahových vozidlách bezpečnostných zložiek sa použijú RFID tagy (1), pričom v motorových/zásahových vozidlách alebo na nich sú umiestnené RFID čítačky (2) evidujúce vybranie a vrátenie materiálu, náradia a techniky do vozidla a z neho. RFID čítačka (2) je komunikačne prepojená s riadiacou jednotkou (3) obsahujúcou pamäťovú jednotku (4) a napájací zdroj (5) so záložným napájacím zdrojom. Riadiaca jednotka (3) je prostredníctvom komunikačného rozhrania (7) ďalej spojená so zobrazovacou jednotkou (6) na zobrazenie zistených dát o stave materiálového vybavenia, náradia a techniky v reálnom čase. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veľas Andrej, doc. Ing., PhD.; Lietavská Svinná 340, 013 11 Lietavská Svinná-Babkov; SK;
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.; Pribiš 149, 027 41 Pribiš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2024 
   Maximálna platnosť do  27.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 184-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 184-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 27.10.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.10.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 15.01.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 15.01.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 15.01.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 15.01.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.06.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 184-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku