Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 182-2020
(11)  Utility Model Number  9258 
(21)  Application Number  182-2020 
(22)  Application Date  22.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  28.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.07.2021 
(51)  International Patent Classification  A01K 5/00  A01K 5/02  A01K 67/033   
(54)  Title  Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva 
(57)  Abstract  Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva pozostáva z nosnej konštrukcie (1) spojenej s chovnou nádobou (2) zaistenou v jej spodnej časti pevnou klapkou (5) a vodiacimi tyčami (6), zo zbernice (3) umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie (1) a z vačkového mechanizmu (4), ktorý spája hornú časť nosnej konštrukcie (1) so spodnou časťou chovnej nádoby (2); zariadenie obsahuje turbínu (8) umiestnenú v spodnej časti nosnej konštrukcie (1), pričom k spodnej časti zbernice (3) je pripevnená vývodná hadica (9), ktorej výstup (10) je umiestnený do priestoru; zariadenie ďalej obsahuje mikroprocesor (11) umiestnený v spodnej časti nosnej konštrukcie (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Milde Ján, Ing., PhD.; Koceľova 30, 917 01 Trnava 1; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Žovinec Juraj, Bc.; Rajecká Lesná 257, 013 15 Rajecká Lesná; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  22.10.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 182-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 182-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.10.2020 Type Delivered
1a Opis 22.10.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 22.10.2020 Type Delivered
1c Výkresy 22.10.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 22.10.2020 Type Delivered
1e Plná moc 22.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.11.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.11.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2020 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.01.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 22.01.2021 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 26.01.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 26.02.2021 Type Delivered
8b Opis 26.02.2021 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.03.2021 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 04.03.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2021 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.07.2021 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Type Sent document
PUV 182-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku