Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 182-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9258 
(21)  Číslo prihlášky  182-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 5/00  A01K 5/02  A01K 67/033   
(54)  Názov  Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva 
(57)  Anotácia  Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva pozostáva z nosnej konštrukcie (1) spojenej s chovnou nádobou (2) zaistenou v jej spodnej časti pevnou klapkou (5) a vodiacimi tyčami (6), zo zbernice (3) umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie (1) a z vačkového mechanizmu (4), ktorý spája hornú časť nosnej konštrukcie (1) so spodnou časťou chovnej nádoby (2); zariadenie obsahuje turbínu (8) umiestnenú v spodnej časti nosnej konštrukcie (1), pričom k spodnej časti zbernice (3) je pripevnená vývodná hadica (9), ktorej výstup (10) je umiestnený do priestoru; zariadenie ďalej obsahuje mikroprocesor (11) umiestnený v spodnej časti nosnej konštrukcie (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Milde Ján, Ing., PhD.; Koceľova 30, 917 01 Trnava 1; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Žovinec Juraj, Bc.; Rajecká Lesná 257, 013 15 Rajecká Lesná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.10.2024 
   Maximálna platnosť do  22.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 6/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 182-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 182-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.10.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.10.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 22.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 22.01.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 26.01.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 26.02.2021 Typ Doručené
8b Opis 26.02.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.03.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 04.03.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.07.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 182-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku