Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 181-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9266 
(21)  Číslo prihlášky  181-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 13/00  F21K 9/60   
(54)  Názov  Svietidlo 
(57)  Anotácia  Svietidlo obsahuje parabolický reflektor (3) a zdroj (1) svetla umiestnený v osi parabolického reflektora (3) a vnútorné steny parabolického reflektora (3) sú vybavené aspoň jednou odrazovou plochou, pričom zdroj (1) svetla je pozdĺžne teleso obsahujúce najmenej jednu podstavu (11) a plášť (12), pričom na plášti (12) zdroja svetla (1) sú umiestnené svetelné plochy a/alebo svetelné body, zdroj (1) svetla je umiestnený tak, že os parabolického reflektora (3) je zhodná s osou zdroja (1) svetla, os parabolického reflektora (3) prechádza stredom aspoň jednej podstavy (11) zdroja (1) svetla, pričom svetelné plochy a/alebo body smerujú do strán smerom na vnútorné steny parabolického reflektora (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Darivčák Martin, Ing.; Havaj 68, 090 23 Havaj; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Darivčák Martin, Ing.; Havaj 68, 090 23 Havaj; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.10.2024 
   Maximálna platnosť do  22.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 181-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 181-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 30.10.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 30.10.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 30.10.2020 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.11.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 03.03.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 04.03.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 181-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku