Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 180-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9648 
(21)  Číslo prihlášky  180-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 20/20  B01J 20/28  B01J 20/30  C02F 1/28  C02F 11/10  C10L 5/00  C10L 5/10  C09K 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie zariadenia na výrobu bioadsorbentu alebo zmesového bioadsorbentu, spôsob výroby bioadsorbentu alebo zmesového bioadsorbentu a zmesový bioadsorbent týmto spôsobom vyrobený 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie zariadenia na výrobu bioadsorbentu alebo zmesového bioadsorbentu z čistiarenského kalu tvorené kalovou sušičkou (3) prepojenou na pyrolýznu pec (4), ktorá je prepojená na aktivačné zariadenie (41), ktoré je prepojené na mlecie zariadenie (5) prepojené na miešacie zariadenie (6), ktoré je prepojené na peletizačné zariadenie (7) prepojené na sušiareň (31), ktorá je prepojená na vibračný triedič (9), ktorý je z jednej strany prepojený na mlecie zariadenie (5) a z druhej strany na zásobník (81) zmesového bioadsorbentu (12). Ďalej je opísaný spôsob výroby bioadsorbentu alebo zmesového bioadsorbentu tvorený aktivovaným biouhlím, bentonitom (21) a prírodnou sedimentačnou horninou (22). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o.; Hrnčiarska 2/A, Košice - Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomko Jaroslav, Ing.; P. O. Hviezdoslava 2248/2, 071 01 Michalovce 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.12.2025 
   Maximálna platnosť do  07.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 180-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.01.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 180-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 07.12.2021 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 07.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 07.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 07.12.2021 Typ Doručené
Opis 07.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 07.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.05.2022 Typ Doručené
Opis 02.05.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 01.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.07.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.07.2022 Typ Interné listy
PUV 180-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku