Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 180-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9161 
(21)  Číslo prihlášky  180-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01D 11/24  G01D 11/30  G01D 21/02   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie kritických parametrov prostredia  
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie kritických parametrov prostredia je tvorené samotnou meracou jednotkou (1) guľového tvaru, komunikačným kanálom (3) pozostávajúcim z vysielacieho a prijímacieho zariadenia, riadiacou jednotkou (8), zaznamenávacím zariadením (9) a zobrazovacou jednotkou (2). Meracia jednotka (1) obsahuje jednotlivé snímače kritických parametrov prostredia, pričom obal meracej jednotky (1) tvorí dutá guľa rozrezaná na dve rovnaké pologule, ktoré obsahujú upevnené snímače (4) CO, snímače (5) CO2, snímače (6) teploty a snímač (7) napätia baterky s nabíjacím modulom, ktoré sú prostredníctvom multiplexora prepojené s riadiacou jednotkou (8), ku ktorej je pripojené zaznamenávacie zariadenie (9) na uloženie nameraných dát, pričom riadiaca jednotka (8) je prostredníctvom bezdrôtového komunikačného kanála (3) pripojená na zobrazovaciu jednotku (2) na zobrazenie nameraných parametrov v reálnom čase. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hruboš Marián, doc. Ing., PhD.; Minčolská 15, 038 61 Vrútky; SK;
Pirník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Komenského 1140/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Nemec Dušan, Ing., PhD.; Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina 8; SK;
Gregor Michal, Ing., PhD.; Pusté 944, 013 22 Rosina; SK;
Bujňák Marek, Ing.; Brezovica 430, 082 47 Brezovica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.10.2024 
   Maximálna platnosť do  21.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 180-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 180-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 21.10.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 21.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.10.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.11.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.11.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 16.12.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 17.12.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.12.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 180-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku