Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 180-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8226 
(21)  Číslo prihlášky  180-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 47/18  H02M 5/00   
(54)  Názov  Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného konštantnou frekvenciou z jednovetvového maticového meniča z priemyselnej siete 
(57)  Anotácia  Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného konštantnou frekvenciou z jednovetvového maticového meniča z priemyselnej siete sa skladá zo vstupu striedavého napájacieho napätia (1) s nulovým vodičom (N) a fázovými vodičmi (L1) a (L2), jednovetvového maticového meniča (2) s dvomi obojsmernými spínačmi (S1), (S2) a stredným vývodom (3), dvojfázového elektromotora (4) s hlavným vinutím (H) a pomocným vinutím (P). Zapojenie sa vyznačuje tým, že hlavné vinutie (H) dvojfázového elektromotora (4) je pripojené na nulový vodič (N) a fázový vodič (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1) a druhé, pomocné vinutie (P), je zapojené medzi nulový vodič (N) vstupu striedavého napájacieho napätia (1) a stredný vývod (3) jednovetvového maticového meniča (2), ktorý je pripojený medzi fázové vodiče (L1) a (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1). Riadiace elektródy (G1), (G2) obojsmerných spínačov (SI) a (S2) sú pripojené k riadiacej jednotke (5). Jednovetvový maticový menič (2) svojím spínaním zabezpečuje fázové posunutie napätia a prúdu v pomocnom vinutí (P) proti napätiu a prúdu hlavného vinutia (H) dvojfázového elektromotora (4) na základe hodnoty napätia medzi fázovými vodičmi (L1) a (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1), ktorú vyhodnocuje riadiaca jednotka (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Koňarik Roman, Ing.; Stredná 574, 956 31 Krušovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.08.2021 
   Maximálna platnosť do  02.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
 
PUV 180-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 180-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 02.08.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.08.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 02.08.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 02.08.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 02.08.2017 Typ Doručené
1f Plná moc 02.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.08.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 10.10.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 10.10.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 10.10.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 10.10.2017 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 10.10.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 27.11.2017 Typ Doručené
6a Opis 27.11.2017 Typ Doručené
6b Anotácia 27.11.2017 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 27.11.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 27.11.2017 Typ Doručené
6e Nároky na ochranu 27.11.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 09.02.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 09.02.2018 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.09.2018 Typ Odoslané
PUV 180-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku