Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 18-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8978 
(21)  Číslo prihlášky  18-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 19/30  B62M 25/00  B60B 27/00   
(54)  Názov  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla 
(57)  Anotácia  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla s nábojom kolesa pozostáva z upínacieho uzla (20) na ľavej vidlici (16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, a kazetového uzla (21) na pravej vidlici (16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, pričom cez upínací uzol (20), náboj (17) kolesa a kazetový uzol (21) je prevlečený hriadeľ (19) s perami. Upínací uzol (20) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9) zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je uložený upínací náboj (4) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na upínacom náboji (4) je pomocou závitu upevnená príruba (3), na ktorú je pomocou skrutiek (2) upevnený brzdový kotúč (1). Na konci upínacieho náboja (4) je pomocou čapu (6) upevnená excentrická páka (5). Kazetový uzol (21) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je kazetový náboj (11) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na kazetovom náboji (11) je pomocou závitu upevnená kazeta (15) aspoň s jedným reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina (14). V náboji (17) kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé unášače (18). Hriadeľ (19) s perami je na strane kazetového uzla (21) ukončený závitom s kruhovou maticou (12) a kontramaticou (13) a na strane upínacieho uzla (20) upevnený v montážnom celku excentrickou pákou (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Monček Miroslav, Ing.; Ludvika van Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava 8; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.2024 
   Maximálna platnosť do  20.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 18-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 18-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 20.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 20.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.02.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.04.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 08.06.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 08.06.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.06.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2020 Typ Odoslané
PUV 18-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku