Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 179-2018
(11)  Utility Model Number  8788 
(21)  Application Number  179-2018 
(22)  Application Date  22.10.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.01.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.04.2020 
(51)  International Patent Classification  E02F 3/36   
(54)  Title  Upínací mechanizmus nástrojov pracovných strojov 
(57)  Abstract  Upínací mechanizmus pracovných nástrojov zemného stroja je tvorený telesom (1), medzi ktorého bočnými stenami je uložený ovládací prostriedok (8) a pružinové mechanizmy (9), ktoré sú prvým čapom (57) ovládacieho prostriedku (8) spojené so závesom (5) a druhým čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) sú spojené s pridržiavačom (6). Pritom je ešte tvorený západkou (7) s čapom (71) západky (7) tak, že západka (7) sa opiera o záves (5), pričom je spojená spojovacím čapom (73) s ťahadlom (72) západky (7), ktoré je spojené s čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) uloženom v pridržiavači (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.; Hrnčiarové 580, 916 12 Lubina; SK;
Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc.; Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  22.10.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 179-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 179-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 22.10.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 22.10.2018 Type Delivered
Opis 22.10.2018 Type Delivered
Plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Výkresy 22.10.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.10.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.12.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 23.10.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 20.11.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 20.11.2019 Type Internal Letter
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.04.2020 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 16.04.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Type Sent document
PUV 179-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku