Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 179-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7727 
(21)  Číslo prihlášky  179-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/024  E04F 15/00   
(54)  Názov  Spojovací prvok na vytvorenie terasy obsahujúcej nosníky s terasovým roštom a/alebo terasovou podlahou 
(57)  Anotácia  Spojovací prvok na vytvorenie terasy obsahujúcej nosníky s terasovým roštom a/lebo terasovou podlahou je tvorený stredovým podlhovastým telesom s vnútorným závitom (3), v ktorom je na jednom jeho konci uložená v závite (3) pohyblivá noha (4) so základňou (5), kde k stredovému podlhovastému telesu (2) sú pripojené v navzájom kolmých smeroch pripojovacie prvky (8), z ktorých každý obsahuje v rovnakom rozložení korešpondujúce pripojovacie prvky (12) nosníkov (11) terasy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  z11 s.r.o.; Mlynská 198, 977 75 Jasenie; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pavlík Marek, Ing.; Tehelná 84, 949 12 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2016/060003 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 04/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 179-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 179-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.10.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.10.2015 Typ Doručené
2a Opis 23.10.2015 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 23.10.2015 Typ Doručené
2c Anotácia 23.10.2015 Typ Doručené
2d Výkresy 23.10.2015 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.11.2015 Typ Platba
4 Plná moc 03.11.2015 Typ Doručené
5 Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.02.2016 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 21.03.2016 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 21.03.2016 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.04.2016 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 08.04.2016 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.04.2016 Typ Odoslané
11 oznámenie o výsledku rešerše 08.04.2016 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 16.06.2016 Typ Doručené
12a Opis 16.06.2016 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 16.06.2016 Typ Doručené
12c Výkresy 16.06.2016 Typ Doručené
12d Anotácia 16.06.2016 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2016 Typ Interné listy
14 vnútrospisový list 21.10.2016 Typ Interné listy
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.11.2016 Typ Platba
16 vnútrospisový list 24.11.2016 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.04.2017 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 17.10.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
20b Osvedčovacia doložka 17.10.2019 Typ Doručené
20c Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 30.10.2019 Typ Odoslané
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.11.2019 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 12.11.2019 Typ Odoslané
PUV 179-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku