Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 178-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9227 
(21)  Číslo prihlášky  178-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  u 2020 01921 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  UA 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/00  A61F 7/02  A41F 9/00  A41D 13/05  H05B 3/00  H05B 1/00   
(54)  Názov  Nezávislý systém lokálneho ohrevu  
(57)  Anotácia  Opísaný je nezávislý systém lokálneho ohrevu určený na ohrievanie rôznych častí tela ľudí alebo zvierat a/alebo rôznych predmetov, ktorý je tvorený pásom (1) aspoň s jedným vreckom (2) a ohrievacím článok (3), pričom ohrievací článok (3) je elektronické zariadenie s pevným plášťom (4) a zabudovanou elektrickou batériou (5), ktorého vonkajšia plocha povrchu je vystavená ohrevu s následným prenosom tepla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Serhiiovych Kokotov Illia; Volodymirska Street 71, app. 56, 010 33 Kyjev; UA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Serhiiovych Kokotov Illia; Volodymirska Street 71, app. 56, 010 33 Kyjev; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2024 
   Maximálna platnosť do  16.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 178-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 178-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 16.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 16.10.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 16.10.2020 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 16.10.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 16.10.2020 Typ Doručené
1g Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
1h Anotácia 16.10.2020 Typ Doručené
1i Opis 16.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.10.2020 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 20.10.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 20.10.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 20.10.2020 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 22.10.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 22.10.2020 Typ Doručené
5b Doklad o práve prednosti 22.10.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 22.10.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.12.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
8b Opis 11.12.2020 Typ Doručené
8c Výkresy 11.12.2020 Typ Doručené
8d Obrázok k anotácii 11.12.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 28.01.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 28.01.2021 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2021 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 09.02.2021 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 11.02.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 11.02.2021 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 178-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku