Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 178-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8520 
(21)  Číslo prihlášky  178-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/00  B01D 3/04  B01D 5/00  B01J 23/72  C12H 6/02   
(54)  Názov  Katalyzačný parciálny kondenzátor  
(57)  Anotácia  Katalyzačný parciálny kondenzátor je tvorený plášťom, rúrkovnicami a prírubou, pričom ďalej pozostáva z kondenzačných rúrok (2) pripevnených k rúrkovniciam (1), pričom do kondenzačných rúrok (2) sú vsunuté medené katalytické rúrky (6). Katalytická rúrka (6) má spodný koniec otvorený a vrchný koniec je zaslepený, pričom rozmer zaslepenia je väčší, ako je priemer katalytickej rúrky (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kabát Juraj, Ing.; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK;
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Kabát Roman; Jelenec 536, 951 73 Jelenec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2025 
   Maximálna platnosť do  16.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 3/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 8/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 178-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 178-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 16.10.2018 Typ Doručené
Opis 16.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 16.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 06.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 27.12.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 27.12.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 27.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 178-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku