Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 177-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9585 
(21)  Číslo prihlášky  177-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 13/12  A41D 1/00  A61B 5/00   
(54)  Názov  Elektrovodivý spoj s magnetickou väzbou 
(57)  Anotácia  Elektrovodivý spoj s magnetickou väzbou na prepojenie odnímateľnej elektroniky a elektrovodivých senzorov na inteligentné textílie je navrhnutý pomocou minimálne dvoch integrovaných magnetov (2). Jeden magnet (2) je integrovaný do odevu a umiestnený na nosnej nevodivej látke (3), pod ktorou je vyšitá elektrovodivá textilná elektróda (4) elektrovodivou niťou a je celý fixovaný pomocou textilného puzdra (1). Druhý magnet (2) je integrovaný v elektronickej časti (10) pomocou lepidla alebo elektrovodivej pasty do puzdra (8) z nevodivého materiálu, odkiaľ je magnet (2) prepojený cez vodič (7) do DPS (6) obvodovej dosky. Vďaka magnetickému poľu, ktoré vznikne interakciou týchto magnetov, sa vytvorí spoj, pomocou ktorého je možné ďalej prenášať informácie do DPS (6) a odtiaľ ďalej do externých zariadení, ako sú mobilné telefóny, tablety a pod. Tieto dáta je následne možné v uvedených zariadeniach zobrazovať, prípadne ďalej analyzovať. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Matúška Slavomír, Ing., PhD.; Gerlachovská 3105/10, 010 08 Žilina 8; SK;
Radilová Martina, Ing., PhD.; Námestie Ľudovíta Fullu 1665/4, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.12.2025 
   Maximálna platnosť do  01.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 177-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 177-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 01.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 01.12.2021 Typ Doručené
Opis 01.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 01.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 01.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.01.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 31.01.2022 Typ Doručené
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.01.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.03.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 06.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 06.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.10.2022 Typ Odoslané
PUV 177-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku