Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 175-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9192 
(21)  Číslo prihlášky  175-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 7/00  B60R 99/00   
(54)  Názov  Smart výstražný trojuholníkový systém 
(57)  Anotácia  Smart výstražný trojuholníkový systém pozostáva z mobilnej základne (1) a rozložiteľnej nadstavby výstražného trojuholníka (2). Mobilná základňa (1) je tvorená skeletom, v ktorom je uložená hnacia jednotka s kolieskami (3), aspoň jeden zdroj (4) energie, riadiaci/komunikačný blok (5) a senzorický blok (6). Rozložiteľná nadstavba výstražného trojuholníka (2) je tvorená trojuholníkovou štruktúrou (7) s akčným členom rozkladania, pričom trojuholníková štruktúra (7) má prvky (8) vizuálnej výstrahy. Na mobilnej základni (1) a/alebo rozložiteľnej nadstavbe výstražného trojuholníka (2) je inštalovaný aspoň jeden fotovoltický článok (9). Riadiaci/komunikačný blok (5) mobilnej základne (1) je dátovým rozhraním prepojený na automobilový riadiaci/komunikačný blok (11), prípadne aj na externý kamerový blok (12). Senzorický blok (6) mobilnej základne (1) je tvorený minimálne aspoň jedným senzorom GPS, akcelerometra, gyroskopu, ultrazvuku, kamery. V sofistikovanej verzii je mobilná základňa (1) pripojená na dokovaciu stanicu (10) v automobile. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.; Hlboká 21, 971 01 Trnava; SK;
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.; Botanická 5812/2, 917 08 Trnava 8; SK;
Kusá Martina, Ing., PhD.; Botanická 5812/2, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 175-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 175-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 27.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 27.11.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.11.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Typ Platba
4 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
7c Opis 15.07.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.09.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 27.01.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 31.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 01.02.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 175-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku