Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 175-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8491 
(21)  Číslo prihlášky  175-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/50  G01N 21/25  G01N 21/35  G01N 21/62  G01N 21/00   
(54)  Názov  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov je riešené tak, že je tvorené skúšobnou komorou (1), v ktorej je umiestnený zdroj (2) infračerveného žiarenia, držiak (5), na ktorom je pripevnený skúšaný elektrický kábel (3), horák (7) a spektrorádiometer (4). Horák (7) je spojený s tlakovou nádobou (6) horľavého plynu umiestnenou mimo skúšobnej komory (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.10.2025 
   Maximálna platnosť do  17.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2019 2/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2019 7/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 175-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 175-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 17.10.2018 Typ Doručené
Opis 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.11.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.12.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 05.12.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.12.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.05.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 06.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.07.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 20.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 175-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku