Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 175-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8351 
(21)  Číslo prihlášky  175-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 53/00  F02B 55/00  F01C 1/00   
(54)  Názov  Rotačný spaľovací motor 
(57)  Anotácia  Rotačný spaľovací motor je určený na premenu chemickej reakcie na rotačný pohyb. Zariadenie pozostáva zo statora (1), rotorov (2a, 2b), hlavného hriadeľa (3), obojstranných piestov (4a, 4b), vačiek (5a, 5b), vačkových hriadeľov (6a, 6b), ozubených kolies (7a, 7b), ozubeného kolesa (8), sviečok alebo žeraviacich sviečok (9a, 9b), nasávacieho potrubia (10a, 10b), nasávacích ventilov (11a, 11b), nábehových vačiek (12a, 12b), vahadiel (13a, 13b), výfukových potrubí (14a, 14b), lopatiek (15a, 15b), spaľovacích komôr (16a, 16b) a výfukových komôr (16al, 16bl). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novák Viktor; Dolná 276, 013 61 Kotešová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Novák Viktor; Dolná 276, 013 61 Kotešová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.07.2024 
   Maximálna platnosť do  28.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 175-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 175-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.07.2017 Typ Doručené
1a Opis 28.07.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.07.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 28.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.10.2017 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.11.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.12.2017 Typ Doručené
7a Opis 27.12.2017 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 27.12.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 16.03.2018 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 16.03.2018 Typ Doručené
9b Anotácia 16.03.2018 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2018 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 22.06.2018 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 25.06.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 25.06.2018 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie PÚV 22.06.2018 Typ Interné listy
16 záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2018 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2018 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.07.2021 Typ Doručené
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.07.2021 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 21.07.2021 Typ Odoslané
PUV 175-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku