Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 174-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7597 
(21)  Číslo prihlášky  174-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.11.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/18  B65G 59/10   
(54)  Názov  Spôsob snímania a manipulácie s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob snímania a manipulácie s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia, kde najprv prípravná časť s kamerovým systémom na báze stereovízie sníma 3D pracovný priestor a náhodne uložený výrobok v 3D pracovnom priestore, z ktorého sa následne prenášajú informácie do realizačného systému, ktorý vytvorí 3D model výrobku, z ktorého sa následne prenášajú informácie do vyhľadávacieho systému, ktorý vyhľadá a určí miesto prichytenia výrobku, z ktorého sa následne prenášajú informácie do robotickomanipulačného systému, ktorý najprv prichytí výrobok, potom natočí výrobok a nakoniec presunie a uloží výrobok do požadovanej polohy a požadovaného priestoru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28;
Ligušová Jana, Ing., PhD.; Lomená 39, 044 13 Valaliky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana; SK;
Ligušová Jana, Ing., PhD.; Lomená 37, 044 13 Valaliky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2016 6/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Licenčné zmluvy 01.12.2016 12/2016 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35109422 1 KYBERNETES s.r.o. výlučná 16.11.2016 platná
 
PUV 174-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.10.2015 33,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.10.2015 17,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 03.03.2019 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 174-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.10.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 19.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 19.10.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.10.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.10.2015 Typ Doručené
Opis 19.10.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.10.2015 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.10.2015 Typ Platba
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.10.2015 Typ Platba
všeobecný referátnik 03.11.2015 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.11.2015 Typ Doručené
Anotácia 23.11.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 23.11.2015 Typ Doručené
Opis 23.11.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.01.2016 Typ Doručené
Anotácia 27.01.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.01.2016 Typ Doručené
Opis 27.01.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.02.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 10.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.02.2016 Typ Doručené
Opis 10.02.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.02.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.03.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.03.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 24.03.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.09.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 26.09.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.11.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zápise licencie 18.11.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.03.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 13.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
PUV 174-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku