Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 173-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8482 
(21)  Číslo prihlášky  173-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 17/00  F24F 3/14  F25B 17/00   
(54)  Názov  Expozičná komora na vystavenie materiálov prostrediu s nastaviteľnými parametrami 
(57)  Anotácia  Expozičná komora na vystavenie materiálov prostrediu s nastaviteľnými parametrami je tvorená komorou (1), v ktorej spodnej časti je roztok (2) vody so soľou, nad ktorým je umiestnený tepelný zdroj (3) s termostatom. V komore (1) je ďalej nad tepelným zdrojom (3) s termostatom umiestnená perforovaná podložka (4), na ktorej je položená vzorka (5) materiálu. Vo vrchnej časti komory (1) sú nad vzorkou (5) materiálu za optickými filtrami (7) umiestnené LED diódy (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2025 
   Maximálna platnosť do  16.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2019 2/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2019 7/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 173-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 28.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 173-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 16.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 16.10.2018 Typ Doručené
Opis 16.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 16.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.11.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 04.12.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 04.12.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.12.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.05.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 06.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 02.11.2022 Typ Odoslané
PUV 173-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku