Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 172-2020
(11)  Utility Model Number  9354 
(21)  Application Number  172-2020 
(22)  Application Date  09.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  27.10.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  26.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  27.10.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  05.10.2021 
(51)  International Patent Classification  F24D 19/10  G01D 5/14  F16K 37/00   
(54)  Title  Vykurovacie teplovodné zariadenie 
(57)  Abstract  Vykurovacie teplovodné zariadenie (100) na vykurovanie priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody, zahŕňajúce primárny výmenník (1) tepla prepojený so zdrojom ohrevu, obehové čerpadlo (2), sekundárny výmenník (4) tepla, trojcestný prepínací ventil (3) na prepínanie okruhov vykurovacej vody riadený motorom s integrovaným obtokovým ventilom (80) pripojeným k obtokovému kanálu (5), riadiacu jednotku (10) vybavenú procesorom a pamäťovými prostriedkami, elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6), sa vyznačuje tým, že na pohyblivom pieste (30) obtokového ventila (80) je usporiadaný permanentný magnet (40), v dosahu magnetického poľa permanentného magnetu (40) je umiestnený elektronický modul (20) zahŕňajúci Hallov senzor (70) priblíženia, pričom elektronický modul (20) je prepojený s elektrickými a elektronickými komunikačnými prostriedkami (6), elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6) sú usporiadané na prenos signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia do riadiacej jednotky (10) a riadiaca jednotka (10) je vybavená pamäťovými prostriedkami na zaznamenávanie signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia. Riadiaca jednotka (10) je vybavená riadiacim softvérom a/alebo užívateľským rozhraním na vyhodnotenie stavov obtokového ventila (80) zo zaznamenaných signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Inventor(s)  Kovár Stanislav, Ing.; Hlboké 138, 906 31 Hlboké; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  09.10.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.10.2021 20/2021 FG2K
 
PUV 172-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 172-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.10.2020 Type Delivered
1a Opis 09.10.2020 Type Delivered
1b Anotácia 09.10.2020 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 09.10.2020 Type Delivered
1d Výkresy 09.10.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 09.10.2020 Type Delivered
1f Sprievodný list 09.10.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2020 Type Delivered
2a Opis 14.10.2020 Type Delivered
2b Nároky na ochranu 14.10.2020 Type Delivered
2c Obrázok k anotácii 14.10.2020 Type Delivered
2d Anotácia 14.10.2020 Type Delivered
2e Výkresy 14.10.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.10.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 11.01.2021 Type Delivered
6a Príloha inde neuvedená 11.01.2021 Type Delivered
6b Príloha inde neuvedená 11.01.2021 Type Delivered
6c Sprievodný list 11.01.2021 Type Delivered
6d Opis 11.01.2021 Type Delivered
6e Nároky na ochranu 11.01.2021 Type Delivered
6f Anotácia 11.01.2021 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 27.01.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 27.01.2021 Type Delivered
8b Opis 27.01.2021 Type Delivered
8c Nároky na ochranu 27.01.2021 Type Delivered
8d Anotácia 27.01.2021 Type Delivered
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 25.03.2021 Type Delivered
10 Odpoveď na správu úradu 29.03.2021 Type Delivered
10a Výkresy 29.03.2021 Type Delivered
10b Opis 29.03.2021 Type Delivered
10c Príloha inde neuvedená 29.03.2021 Type Delivered
10d Nároky na ochranu 29.03.2021 Type Delivered
10e Výkresy 29.03.2021 Type Delivered
10f Výkresy 29.03.2021 Type Delivered
10g Anotácia 29.03.2021 Type Delivered
10h Sprievodný list 29.03.2021 Type Delivered
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.04.2021 Type Delivered
12 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Type Delivered
12b Opis 06.04.2021 Type Delivered
12c Nároky na ochranu 06.04.2021 Type Delivered
12d Anotácia 06.04.2021 Type Delivered
12e Výkresy 06.04.2021 Type Delivered
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.04.2021 Type Internal Letter
14 rešeršná správa 30.04.2021 Type Internal Letter
15 výsledok rešerše 30.04.2021 Type Internal Letter
16 oznámenie o výsledku rešerše 30.04.2021 Type Sent document
17 pokyn na zverejnenie PÚV 30.04.2021 Type Internal Letter
18 Žiadosť inde neuvedená 01.07.2021 Type Delivered
18a Výkresy 01.07.2021 Type Delivered
19 pokyn na zápis ÚV do registra - so zmenou 03.09.2021 Type Internal Letter
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.11.2021 Type Sent document
21 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.11.2021 Type Delivered
22 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 16.11.2021 Type Sent document
23 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.11.2021 Type Payment
24 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.11.2021 Type Sent document
PUV 172-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku