Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 172-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9354 
(21)  Číslo prihlášky  172-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 19/10  G01D 5/14  F16K 37/00   
(54)  Názov  Vykurovacie teplovodné zariadenie 
(57)  Anotácia  Vykurovacie teplovodné zariadenie (100) na vykurovanie priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody, zahŕňajúce primárny výmenník (1) tepla prepojený so zdrojom ohrevu, obehové čerpadlo (2), sekundárny výmenník (4) tepla, trojcestný prepínací ventil (3) na prepínanie okruhov vykurovacej vody riadený motorom s integrovaným obtokovým ventilom (80) pripojeným k obtokovému kanálu (5), riadiacu jednotku (10) vybavenú procesorom a pamäťovými prostriedkami, elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6), sa vyznačuje tým, že na pohyblivom pieste (30) obtokového ventila (80) je usporiadaný permanentný magnet (40), v dosahu magnetického poľa permanentného magnetu (40) je umiestnený elektronický modul (20) zahŕňajúci Hallov senzor (70) priblíženia, pričom elektronický modul (20) je prepojený s elektrickými a elektronickými komunikačnými prostriedkami (6), elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6) sú usporiadané na prenos signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia do riadiacej jednotky (10) a riadiaca jednotka (10) je vybavená pamäťovými prostriedkami na zaznamenávanie signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia. Riadiaca jednotka (10) je vybavená riadiacim softvérom a/alebo užívateľským rozhraním na vyhodnotenie stavov obtokového ventila (80) zo zaznamenaných signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovár Stanislav, Ing.; Hlboké 138, 906 31 Hlboké; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.10.2024 
   Maximálna platnosť do  09.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.10.2021 20/2021 FG2K
 
PUV 172-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 172-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.10.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 09.10.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 09.10.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 09.10.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.10.2020 Typ Doručené
1f Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2020 Typ Doručené
2a Opis 14.10.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 14.10.2020 Typ Doručené
2c Obrázok k anotácii 14.10.2020 Typ Doručené
2d Anotácia 14.10.2020 Typ Doručené
2e Výkresy 14.10.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.10.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.01.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 11.01.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 11.01.2021 Typ Doručené
6c Sprievodný list 11.01.2021 Typ Doručené
6d Opis 11.01.2021 Typ Doručené
6e Nároky na ochranu 11.01.2021 Typ Doručené
6f Anotácia 11.01.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.01.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.01.2021 Typ Doručené
8b Opis 27.01.2021 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 27.01.2021 Typ Doručené
8d Anotácia 27.01.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 29.03.2021 Typ Doručené
10a Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
10b Opis 29.03.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 29.03.2021 Typ Doručené
10d Nároky na ochranu 29.03.2021 Typ Doručené
10e Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
10f Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
10g Anotácia 29.03.2021 Typ Doručené
10h Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.04.2021 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Typ Doručené
12b Opis 06.04.2021 Typ Doručené
12c Nároky na ochranu 06.04.2021 Typ Doručené
12d Anotácia 06.04.2021 Typ Doručené
12e Výkresy 06.04.2021 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.04.2021 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 30.04.2021 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 30.04.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 30.04.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 30.04.2021 Typ Interné listy
18 Žiadosť inde neuvedená 01.07.2021 Typ Doručené
18a Výkresy 01.07.2021 Typ Doručené
19 pokyn na zápis ÚV do registra - so zmenou 03.09.2021 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.11.2021 Typ Odoslané
21 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.11.2021 Typ Doručené
22 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 16.11.2021 Typ Odoslané
23 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.11.2021 Typ Platba
24 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.11.2021 Typ Odoslané
PUV 172-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku