Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 171-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8543 
(21)  Číslo prihlášky  171-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/00   
(54)  Názov  Bimetalický spojovací element a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby bimetalického spojovacieho elementu pozostáva z postupnosti krokov: rúrka (1) s teplotou tavenia vyššou ako 450 °C, vonkajším a vnútorným priemerom definujúcim hrúbku steny s požadovanou pevnosťou a dĺžkou sa vkladá do grafitového puzdra (2); do taviaceho téglika (3) je nadávkovaná vsádzka zliatiny vhodnej na mäkké spájkovanie, z ktorej sa v taviacej peci po ohriatí na pracovnú teplotu, vyššiu ako teplota tavenia zliatiny, vytvorí tavenina (4) s potrebným prehriatím; rúrka (1) v grafitovom puzdre (2) je tiež ohriata v peci na pracovnú teplotu; po vybratí z pece je do rúrky (1) nanesené tavivo; rúrka (1) v grafitovom puzdre (2) je ponorená do taveniny (4), ktorá vniká dovnútra rúrky (1); po stuhnutí taveniny (4) v rúrke (1) a vzniku zliatiny je grafitové puzdro (2) spolu s rúrkou (1) vybraté z taviaceho téglika (3), čím tavenina (4) stuhnutá v rúrke (1) tvorí jadro (5) a rúrka (1) tvorí plášť (6) polotovaru pre bimetalický spojovací element; vysunutím rúrky (1) so stredom vyplneným stuhnutou zliatinou z grafitového puzdra (2) a narezaním na požadované dĺžky vznikne polotovar na tvarovanie bimetalického spojovacieho elementu a polotovar bimetalického spojovacieho elementu sa tvaruje technológiou objemového tvárnenia za studena alebo dopredným pretlačovaním, výsledkom čoho je bimetalický spojovací element (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vanko Branislav, Ing., PhD.; Sídl. Jas 934/3, 924 01 Galanta 1; SK;
Schrek Alexander, doc. Ing., PhD.; Modranská 6, 900 81 Šenkvice; SK;
Sejč Pavol, prof. Ing., CSc.; Javorinská 14, 811 03 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2025 
   Maximálna platnosť do  16.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 171-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 171-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 16.10.2018 Typ Doručené
Opis 16.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 16.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.11.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 04.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 171-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku