Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 170-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9334 
(21)  Číslo prihlášky  170-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 9/00  F03B 17/06   
(54)  Názov  Špirálová MVE 
(57)  Anotácia  Hrebeň (1) ako rameno (10) so šikmo osadenými lopatkami zavesený v trojmechanizme (2), (3), (4) je vo vode tlačený radiálne vodným prúdom. Hrebeň (1) vo fázach trajektórie, t. j. záber, vynorenie, návrat, ponorenie, rotujúci v ovále predĺženej elipsy, dosiahne úvrat a zotrvačníky (2), samostatné výkyvné ramená (4) v lineárnych ložiskách (3), vyzdvihnú rameno (10) so šikmo osadenými lopatkami z vody, presunú do východiskového bodu a opäť ponoria. Oválnu trajektóriu v trojmechanizme vytvára rotácia zotrvačníkov (2), vratný pohyb lineárnych ložísk (3) a pohyb samostatných výkyvných ramien (4). Hrebene (1) na samostatných výkyvných ramenách (4) pracujú párovo, pootočené o 180°. Hrebeň (1), ako rozvinutý rotor turbíny do tvaru vodorovného rovinného telesa, je cyklicky rotujúca množina v ramene (10) so šikmo osadenými lopatkami hrebeňa (1), ktorá pod prúdom vodného toku pôsobí na trojmechanizmus (2), (3), (4). Hmotnostne sú hrebene (1) vyvážené, pôsobia zotrvačne, rotujú a poháňajú elektrický generátor (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.10.2024 
   Maximálna platnosť do  08.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 170-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 170-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 08.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 08.10.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 08.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.10.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.02.2021 Typ Doručené
5a Opis 04.02.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 04.02.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 04.02.2021 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 04.02.2021 Typ Doručené
5e Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5f Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5g Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5h Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5i Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5j Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5k Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
5l Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 14.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Typ Odoslané
PUV 170-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku