Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 170-2007
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5198 
(21)  Číslo prihlášky  170-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.10.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.06.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.12.2008 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.06.2009 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 31/26   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov pozostávajúce zo silovej časti (1), budičov a optočlenov spolu so zdrojom napájacieho napätia, ktoré je vytvorené ako jednoduchý merací systém. K zariadeniu sú pripojené pomocné obvody (2) na zabezpečenie snímania v nule prúdu a v nule napätia, riadiaci mikroprocesor (3), LCD displej (5) a tlačidlá (6). Hlavný tranzistor (T1) a pomocný tranzistor (T2) sú zapojené v polomostovom zapojení a sú pripojené k silovej časti (1) prostredníctvom svoriek. LCD displej (5) je cez rozhranie SPI pripojený k riadiacemu mikroprocesoru (3) a celé zariadenie je prostredníctvom komunikačných rozhraní JTAG a LPT pripojené k osobnému počítaču (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špánik Pavol, doc. Ing., PhD.; Rosina 800, 013 22 Rosina; SK;
Frívaldský Michal, Ing.; Okružná 63, 064 01 Stará Ľubovňa; SK;
Drgoňa Peter, Ing.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK;
Šul Róbert, Ing.; Kasárenská 738, 072 22 Strážske; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  11.10.2014 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.10.2014 
   Maximálna platnosť do  11.10.2017 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.12.2008 12/2008 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.06.2009 06/2009 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.12.2011 12/2011 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 01.07.2015 07/2015 MK2K
 
PUV 170-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 170-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 11.10.2007 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2007 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.10.2007 Typ Doručené
1c Výkresy 11.10.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2007 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2007 Typ Odoslané
4 Prepracované podlohy 20.12.2007 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2008 Typ Odoslané
6 Prepracované podlohy 28.03.2008 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2008 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 24.04.2008 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 22.07.2008 Typ Odoslané
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2008 Typ Odoslané
11 Anotácia 25.06.2008 Typ Doručené
12 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2008 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2008 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2009 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.06.2009 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.10.2011 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.10.2011 Typ Doručené
18 predĺženie doby platnosti ÚV 19.10.2011 Typ Odoslané
PUV 170-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku