Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 17-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9304 
(21)  Číslo prihlášky  17-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61C 7/00  A61F 2/02  A61L 27/00  G16H 30/00   
(54)  Názov  Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravy 
(57)  Anotácia  Personalizovaná zdravotnícka pomôcka určená na korekciu defektov najmä v orofaciálnej oblasti je viackompozitová a obsahuje náhradu tvrdého tkaniva a náhradu mäkkého tkaniva. Náhrada tvrdého tkaniva je tvrdé jadro z biokompatibilného termoplastického materiálu a náhrada mäkkého tkaniva je biokompatibilná elastická látka. Príprava personalizovanej zdravotníckej pomôcky vychádza z obrazového datasetu záujmových, USG vizualizáciou získaných 2D obrazových rezov poškodených tvrdých a mäkkých tkanív orofácia plodu, pričom samotná výroba prebieha formou 3D tlače. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice-Sever; SK;
JUHAMED s.r.o.; Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice-Myslava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Juhás Martin, MUDr.; Baška 235, 040 16 Baška; SK;
Živčák Jozef, Dr. h. c. prof. Ing., PhD., MPH; Čerešňová 43, 080 01 Prešov 1; SK;
Hudák Radovan, doc. Ing., PhD.; Markušova 7, 040 11 Košice-Západ; SK;
Schnitzer Marek, Ing., PhD.; Stromová 2, 044 42 Rozhanovce; SK;
Štefanovič Branko, Ing.; Varšavská 24, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.02.2024 
   Maximálna platnosť do  17.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 17-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 17-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.02.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 17.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.03.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.03.2020 Typ Platba
5 Žiadosť o opravu 18.03.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.03.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.06.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.08.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.08.2020 Typ Doručené
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 27.08.2020 Typ Odoslané
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.09.2020 Typ Platba
11 Odpoveď na správu úradu 18.09.2020 Typ Doručené
11a Opis 18.09.2020 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 18.09.2020 Typ Doručené
11c Sprievodný list 18.09.2020 Typ Doručené
12 správa o prieskume vecné chyby 18.12.2020 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
13b Opis 12.02.2021 Typ Doručené
13c Opis 12.02.2021 Typ Doručené
13d Nároky na ochranu 12.02.2021 Typ Doručené
13e Nároky na ochranu 12.02.2021 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.02.2021 Typ Interné listy
15 vnútrospisový list 24.02.2021 Typ Interné listy
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.03.2021 Typ Platba
17 rešeršná správa 12.03.2021 Typ Interné listy
18 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
19 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 17.03.2021 Typ Interné listy
21 pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2021 Typ Interné listy
22 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Typ Interné listy
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 17-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku