Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 17-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7933 
(21)  Číslo prihlášky  17-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 11/04  C12P 5/02  C10L 3/10   
(54)  Názov  Zariadenie na úpravu bioplynu a spôsob úpravy bioplynu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na úpravu bioplynu obsahuje zariadenie (1) na chladenie vstupujúceho bioplynu, ktoré je spojené s filtrom (2) napojeným na kompresor (3) spojený s absorpčnou kolónou (4), ktorá je spojená s doseparačnou kolónou (5), a tá je spojená s desorpčnou kolónou (7), pričom z doseparačnej kolóny (5) je napojený odvod (6) zvyšného metánu naspäť pred kompresor (3) a na desorpčnú kolónu (7) je pripojený ventilátor (8), zariadenie (9) na zachytávanie vodných kvapiek a zariadenie (10) na chladenie procesnej kvapaliny, ktoré je spojené s čerpadlom (II) napojeným na absorpčnú kolónu (4), ktorá je spojená so zariadením (12) na chladenie biometánu, to je napojené na rotačný zachytávač a odstraňovač (13) kvapiek spojený so zariadením (14) na sušenie biometánu, ktoré je spojené so zariadením (15) na analýzu a odvod vyhovujúceho biometánu a k zariadeniu (14) na sušenie biometánu je pripojený odvod (16) nevyhovujúceho biometánu bajpasom naspäť pred kompresor (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GAStanco s.r.o.; M. Pišúta 2, 841 07 Bratislava 49; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Benka Miroslav; Novackého 6, 841 04 Bratislava 4; SK;
Ouzká Zuzana, Ing.; Delená 1, 841 07 Bratislava 49; SK;
Brestovský Štefan, Ing.; Dušana Kováča 262/7, 031 05 Liptovský Mikuláš 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  24.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.01.2021 
   Maximálna platnosť do  24.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 06/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Zmeny mien 01.06.2018 06/2018 TC2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 17-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 17-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.01.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.01.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 27.01.2017 Typ Doručené
2b Opis 27.01.2017 Typ Doručené
2c Nároky na ochranu 27.01.2017 Typ Doručené
2d Anotácia 27.01.2017 Typ Doručené
2e Výkresy 27.01.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.02.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.03.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 21.03.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 21.03.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 12.09.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.09.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.10.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.12.2017 Typ Doručené
12a Sprievodný list 15.12.2017 Typ Doručené
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.12.2017 Typ Doručené
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.01.2018 Typ Platba
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.01.2018 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 29.03.2018 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 29.03.2018 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 17.04.2018 Typ Odoslané
18 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2018 Typ Platba
19 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 04.05.2018 Typ Odoslané
PUV 17-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 04.05.2018 Benka Miroslav Benka Miroslav
Ouzká Zuzana, Ing. Ouzká Zuzana, Ing.
Brestovský Štefan, Ing. Brestovský Štefan, Ing.
Gaduš Ján, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku