Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 169-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8526 
(21)  Číslo prihlášky  169-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/00  B27K 5/00   
(54)  Názov  Spôsob dodatočného stanovenia teploty termickej modifikácie dreva 
(57)  Anotácia  Spôsob dodatočného stanovenia teploty termickej modifikácie dreva zahŕňa zostavenie kalibračnej rovnice vyjadrujúcej závislosť teploty termickej modifikácie príslušného druhu dreva od jeho svetlosti, do ktorej sa dosadí priemerná svetlosť dreva, ktorého teplota termickej modifikácie sa dodatočne stanovuje. Kalibračná krivka sa zostaví tak, že minimálne deväť kusov vzoriek príslušného druhu dreva sa rozdelí na tri rovnako početné skupiny, ktoré sa termicky modifikujú v identickom prostredí počas rovnakého časového intervalu, ale každá skupina vzoriek sa termicky modifikuje inou teplotou. Po termickej modifikácii sa zmeria svetlosť každej vzorky minimálne v troch rôznych miestach a z takto zmeraných svetlostí sa vypočíta priemerná svetlosť pre každú skupinu vzoriek. Z priemerných svetlostí vzoriek a teplôt termických modifikácií sa metódou najmenších štvorcov zostaví kalibračná rovnica vyjadrujúca závislosť teploty termickej modifikácie príslušného druhu dreva od jeho svetlosti. Svetlosť dreva, ktorého teplota termickej modifikácie sa dodatočne stanovuje, sa určí tak, že sa zmeria jeho svetlosť minimálne v deviatich rôznych miestach a zo zmeraných údajov sa vypočíta priemerná hodnota. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Kobetičová Hana, Ing., PhD.; Hlavná ul. 190/33, 919 30 Jaslovské Bohunice; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Benko Denis, Ing.; Svätoplukova ulica 41/10, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.10.2025 
   Maximálna platnosť do  12.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 3/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 169-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 169-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 12.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 12.10.2018 Typ Doručené
Opis 12.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
Opis 07.12.2018 Typ Doručené
Opis 07.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 10.01.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 10.01.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 10.01.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.06.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 24.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.08.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 169-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku