Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 168-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8571 
(21)  Číslo prihlášky  168-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B33Y 30/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby vyhrievacieho telesa pre 3D tlač a prípravok 
(57)  Anotácia  Upravovaný odporový drôt (9) sa vkladá do pozdĺžnej drážky (5) dolného dielca (2) prípravku, pričom horný dielec (1) má tvar písmena U, v ktorého spojnici ramien je prvé priečne hlboké vybratie (3) v tvare písmena U a vo vzdialenosti (x) je druhé priečne vybratie (4) v tvare písmena V. Horný dielec (1) a dolný dielec (2) majú lícovacie montážne otvory, do ktorých sú vsunuté lícovacie kolíky (6) na vzájomné spojenie horného dielca (1) a dolného dielca (2). Hranol dolného dielca (2) má bočné pozdĺžne vybrania (10). Po vytiahnutí kolíkov (6) z montážnych otvorov v hornom dielci (1) a dolnom dielci (2) sa tieto od seba oddelia a upravovaný odporový drôt (9) sa pootočí okolo svojej osi o 180° a presunie sa zabrúseným miestom k polohovaciemu kolíku (8), po opätovnom nasunutí horného dielca (1) na dolný dielec (2) a vsunutí kolíkov (6) do montážnych otvorov v hornom dielci (1) a dolnom dielci (2) sa pilníkom zabrusuje V vrub. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gondár Ernest, prof. Ing., CSc.; Jókaiho 59, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice; SK;
Švec Pavol, prof. Ing., CSc.; Vrútocká 38, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.10.2025 
   Maximálna platnosť do  12.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 168-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.10.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 168-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.10.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 12.10.2018 Typ Doručené
Opis 12.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 29.10.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 29.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 14.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.08.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 12.08.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 168-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku