Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 167-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9119 
(21)  Číslo prihlášky  167-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60D 1/145  B60D 1/24   
(54)  Názov  Modulárne spájacie zariadenie ľahkého elektrického vozidla do terénu  
(57)  Anotácia  Modulárne spájacie zariadenie ľahkého elektrického vozidla do terénu pozostáva z konzoly (1) ťažného modulu priskrutkovanej k pevnému rámu ťažného modulu, guľového závesu s guľovým čapom (2), ktorý je priskrutkovaný na konzolu (1) ťažného modulu. Na guľovom čape (2) je nasadený ťažný kĺb (3), na ktorý je skrutkami upevnená dlhá spojovacia tyč (5), a tá je ďalej pripevnená skrutkovým spojom do konzoly (4) ťahaného modulu. Na spojenie ťažného a ťahaného modulu je možné použiť aj pevné spojenie namontovaním iba spojky (7) na konzolu (1) ťažného modulu a konzolu (4) ťahaného modulu pomocou skrutiek a matíc. Toto spojenie neumožňuje natáčanie ani naklápanie ťahaného modulu tak, ako je to pri použití spojovacích tyčí a guľového spojenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bezák Peter, Ing., PhD.; J. Alexyho 15, 036 01 Martin 1; SK;
Weis Peter, Ing., PhD.; Klačno 4988/19, 034 01 Ružomberok 1; SK;
Smetanka Lukáš, Ing., PhD.; Šarišské Dravce 256, 082 73 Šarišské Dravce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.10.2024 
   Maximálna platnosť do  01.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 167-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 167-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.10.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 01.10.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.10.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.10.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 18.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 18.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 18.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
PUV 167-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku