Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 166-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9248 
(21)  Číslo prihlášky  166-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25D 3/10  A61F 7/00   
(54)  Názov  Zariadenie na vyparovanie tekutého dusíka a spôsob vyparovania 
(57)  Anotácia  Zariadenie na vyparovanie tekutého dusíka obsahuje tlakovú nádobu (1) s tekutým dusíkom (6), ktorá je cez manuálny ventil (2) napojená ventilom (3) s pohonom na prívod tekutého dusíka (6) do vane (4) výparníka cez vstupný nátrubok (5), pričom ventil (3) s pohonom je napojený na riadiacu jednotku (16), a vaňa (4) výparníka obsahuje snímač (8) zaplavenia výparníka tekutým dusíkom a snímač (9) pracovnej hladiny tekutého dusíka vybavený teplomerom, pričom obidva tieto snímače sú napojené na riadiacu jednotku (16), a v spodnej časti je vaňa (4) výparníka napojená na ventil (10) odpúšťania kondenzátu napojený na riadiacu jednotku (16), na oboch stranách vane (4) výparníka sú v jej hornej časti umiestnené výfukové rúry (12) ústiace do chladiacej nádoby (11), ktorá má v hornej časti umiestnený snímač (15) teploty napojený na riadiacu jednotku (16), a na oboch stranách v spodnej časti chladiacej nádoby (11) sú umiestnené nasávacie rúry (13), ktoré sú spojené s radiálnymi ventilátormi (14) napojenými na riadiacu jednotku (16), pričom radiálne ventilátory (14) ústia do vane (4) výparníka. Spôsob vyparovania tekutého dusíka sa uskutočňuje pomocou tohto zariadenia a obsahuje fázu chladenia a fázu sušenia, pričom vo fáze chladenia je do riadiacej jednotky (16) vložený algoritmus na riadenie činnosti zariadenia a sú v nej prednastavené hodnoty teploty v jednotlivých častiach zariadenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liubchenko Sergii; Mýtna 4391/14, 940 02 Nové Zámky 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liubchenko Sergii; Mýtna 4391/14, 940 02 Nové Zámky 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Ing. Zuzana Girmanová; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.09.2024 
   Maximálna platnosť do  30.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 166-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 166-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.09.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 30.09.2020 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 30.09.2020 Typ Doručené
1g Anotácia 30.09.2020 Typ Doručené
1h Obrázok k anotácii 30.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.10.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.10.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
6b Opis 18.12.2020 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 18.12.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 18.12.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.12.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 04.02.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 04.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 04.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 04.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 166-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku