Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 166-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8083 
(21)  Číslo prihlášky  166-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.05.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/00  B01D 3/20  F25J 3/02  B01D 3/16   
(54)  Názov  Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna 
(57)  Anotácia  Opísaná je rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz, pričom do otvorov v platni (3) etáže sú vsadené kolenové usmerňovacie parné hrdlá (1), pričom platňa (3) má na jednej strane vtok s nátokovou hranou (5) a na protiľahlej strane má výtok s prepadovou hranou (2). Kolenové usmerňovacie parné hrdlá (1) sú natočené zrezanou výtokovou časťou smerom k nátokovej hrane (5), ako aj rektifikačná kolóna pozostávajúca z rektifikačných etáží s usmerneným tokom fáz, ktorá je tvorená plášťom (4), v ktorom sú nad sebou uložené platne (3) etáží majúce striedavo umiestnené vtoky s nátokovými hranami (5) a na protiľahlej strane výtoky s prepadovými hranami (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kabát Juraj, Ing.; Horný koniec 536, 951 73 Jelenec; SK;
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.; J. Murgaša 11, 903 01 Senec; SK;
Peciar Peter, Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava; SK;
Kotora Peter, Mgr., PhD.; J. Murgaša 14, 071 01 Michalovce 1; SK;
Macho Oliver, Ing., PhD.; Trenčianska 332, 018 61 Beluša; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.07.2024 
   Maximálna platnosť do  17.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 166-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 166-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.07.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.07.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.07.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 17.07.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 17.07.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 17.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.07.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 21.07.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 21.07.2017 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.08.2017 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.08.2017 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.08.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 20.09.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 20.09.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.02.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.04.2018 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.06.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.07.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 13.07.2021 Typ Doručené
18 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
PUV 166-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku