Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 164-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  164-2021 
(22)  Application Date  29.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.07.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G06F 5/00   
(54)  Title  Modulárny merací systém 
(57)  Abstract  Opísaný je modulárny merací systém, ktorý pozostáva z centrálnej jednotky a senzorických a aktuátorových jednotiek. Každá senzorická/aktuátorová jednotka obsahuje senzor/aktuátor, mikrokontrolér a komunikuje s centrálnou jednotkou. Na ovládanie a nastavenie zariadenia sa využíva PC, tablet alebo smartfón, ktorý sa prostredníctvom Wi-Fi technológie pripája na centrálnu jednotku a využíva sa na nastavenie a spustenie merania a následné zobrazenie nameraných údajov. Senzorická a aktuátorová jednotka modulárneho meracieho systému zabezpečuje posielanie nameraných hodnôt do/z centrálnej jednotky, zabezpečuje jej pripojenie do systému, manažuje rozsahy a pracuje s viacerými meranými veličinami a aktuátormi. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Prešovská univerzita v Prešove; Ul. 17. novembra 3724/15, Prešov 
(72)  Inventor(s)  Iľkovič Sergej, doc. RNDr., PhD.; Sekčovská 6, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Vojčík & Partners, s.r.o.; Rázusova 36/13, Košice-Juh 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
 
PUV 164-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 164-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 29.10.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.10.2021 Type Delivered
Plná moc 29.10.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 29.10.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.10.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.03.2022 Type Delivered
Opis 02.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 02.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.06.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 01.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 01.06.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 20.06.2022 Type Sent document
PUV 164-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku