Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 164-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  164-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 5/00   
(54)  Názov  Modulárny merací systém 
(57)  Anotácia  Opísaný je modulárny merací systém, ktorý pozostáva z centrálnej jednotky a senzorických a aktuátorových jednotiek. Každá senzorická/aktuátorová jednotka obsahuje senzor/aktuátor, mikrokontrolér a komunikuje s centrálnou jednotkou. Na ovládanie a nastavenie zariadenia sa využíva PC, tablet alebo smartfón, ktorý sa prostredníctvom Wi-Fi technológie pripája na centrálnu jednotku a využíva sa na nastavenie a spustenie merania a následné zobrazenie nameraných údajov. Senzorická a aktuátorová jednotka modulárneho meracieho systému zabezpečuje posielanie nameraných hodnôt do/z centrálnej jednotky, zabezpečuje jej pripojenie do systému, manažuje rozsahy a pracuje s viacerými meranými veličinami a aktuátormi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prešovská univerzita v Prešove; Ul. 17. novembra 3724/15, Prešov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Iľkovič Sergej, doc. RNDr., PhD.; Sekčovská 6, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Vojčík & Partners, s.r.o.; Rázusova 36/13, Košice-Juh 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
 
PUV 164-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 164-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.10.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.03.2022 Typ Doručené
Opis 02.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 20.06.2022 Typ Odoslané
PUV 164-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku