Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 164-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9170 
(21)  Číslo prihlášky  164-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 9/095  B23K 11/11  B25J 9/00   
(54)  Názov  Mobilná skúšobňa na testovanie robotických servopneumatických a elektromotorických zváracích klieští  
(57)  Anotácia  Mobilná skúšobňa na testovanie robotických servopneumatických a elektromotorických zváracích klieští pozostáva zo zdroja (1) napätia, z ktorého je napájaná riadiaca jednotka a zobrazovacia jednotka (2) na riadenie zváracieho kufra (3), zdroja zváracieho a vysokého napätia, zariadenie ďalej obsahuje kompresor (4) na stlačený vzduch; zásobník vody (5), zvárací kufor (3) a kompresor (4) na stlačený vzduch sú pripojené k otočnému stolu (8) na testovanie robotických servopneumatických a elektromotorických zváracích klieští, na otočnom stole (8) sa nachádza meracia jednotka (6) pozostávajúca z termokamery na meranie teploty zváracích špičiek, mikroohmetra a prietokomerov vody; a mobilná skúšobňa pozostáva z vyhodnocovacieho zariadenia (7) na vyhodnotenie a záznam nameraných hodnôt testovaných robotických servopneumatických a elektromotorických zváracích klieští. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volkswagen Slovakia, a. s.; J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Paukstat Dirk; Malacká 48, 900 31 Stupava; SK;
Gábriš Karol, Ing.; Hrobákova 38, 851 02 Bratislava 5; SK;
Vlasko Ivan, Ing.; Nedbalova 19, 811 01 Bratislava 1; SK;
Machovich Miroslav, Ing.; Bleduľová 54, 841 08 Bratislava 49; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.09.2024 
   Maximálna platnosť do  28.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 164-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 164-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.09.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 28.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 28.09.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 28.09.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.09.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 28.09.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 28.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 21.10.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 21.10.2020 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.10.2020 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 16.12.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 164-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku