Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 164-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8253 
(21)  Číslo prihlášky  164-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G04B 1/02  G04B 13/00  G04B 15/00   
(54)  Názov  Mechanizmus nástenných drevených hodín 
(57)  Anotácia  Mechanizmus nástenných drevených hodín tvorí kyvadlo (8), krokový mechanizmus skladajúci sa z kotvy (1), krokového kolesa (2) a krokového pastorka (3), hlavné súkolesie je tvorené stredným kolesom (4) a stredným pastorkom (5), ručičkové súkolesie tvorí minútové koleso (6), minútový pastorok (20), medziľahlé koleso (11), medziľahlý pastorok (12), hodinové koleso (7), stredný pastorok (4), minútové puzdro (23), minútová ručička (9), hodinová ručička (10) a hodinové puzdro (21); hnací a naťahovací mechanizmus tvorí hnací pastorok (15), hnacie koleso (16), rohatkovo-západkový mechanizmus (17), navíjací bubon so závažím (18) a kľukou (19). Presný chod hodín je ovplyvnený prevodovým pomerom medzi hnacím kolesom (16) a pastorkom (15) hnacieho kolesa (16). Samotný tvar krokového kolesa (2) a kotvy (1) zabezpečil samotný kmit a chod celej sústavy. Súčasťou konštrukcie sú aj číselník (13) a rám (24) konštrukcie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krajčovičová Mária, Ing. PhD.; Vígľaš 521 , 962 02 Vígľaš; SK;
Kopčanová Silvia, Ing.; Vysoká 57, 969 01 Vysoká; SK;
Ohanka Jaroslav, Ing., CSc.; Slnečná 339, 962 37 Kováčová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.07.2024 
   Maximálna platnosť do  13.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 ND2K
 
PUV 164-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 164-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.07.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.07.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.07.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 13.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 13.07.2017 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 13.07.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 13.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.08.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.08.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 24.10.2017 Typ Doručené
6a Opis 24.10.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 24.10.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 24.10.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 24.10.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.12.2017 Typ Doručené
8a Opis 27.12.2017 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 27.12.2017 Typ Doručené
8c Anotácia 27.12.2017 Typ Doručené
8d Výkresy 27.12.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.01.2018 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 08.03.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 13.03.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 13.03.2018 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 13.03.2018 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 14.08.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.01.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 26.01.2021 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 26.02.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 25.05.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 25.05.2021 Typ Doručené
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.05.2021 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 03.06.2021 Typ Odoslané
PUV 164-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku