Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 163-2017
(11)  Utility Model Number  8148 
(21)  Application Number  163-2017 
(22)  Application Date  12.07.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.07.2018 
(31)  Priority Number  EP16001695 
(32)  Priority Date  01.08.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(43)  Application Publication Date  04.01.2018 
(45)  Publication of Registration Date  02.07.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  17.05.2018 
(51)  International Patent Classification  B60K 37/00  B62D 65/14  B62D 25/14   
(54)  Title  Montážne zariadenie a spôsob montáže konštrukčnej skupiny prístrojovej dosky 
(57)  Abstract  Montážne zariadenie (1) na montáž konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky v podvozku (3) vozidla obsahuje prvé snímacie zariadenie (4) referenčného bodu a prvé nastavovacie zariadenie (5) výšky na konštrukčnú skupinu (2) prístrojovej dosky, kde montážne zariadenie (1) ďalej obsahuje druhé snímacie zariadenie (6) referenčného bodu a druhé nastavovacie zariadenie (7) výšky, pričom tieto dve nastavovacie zariadenia (5, 7) výšky sú usporiadané bočne k sebe navzájom a sú dimenzované na pôsobenie na dve protiľahlé bočné oblasti konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky, pričom tieto dve snímacie zariadenia (4, 6) referenčných bodov sú usporiadané bočne k sebe navzájom a sú dimenzované na snímanie dvoch bočne navzájom protiľahlých referenčných bodov podvozka (3) vozidla. Spôsob montáže konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky v podvozku (3) vozidla obsahuje nasledujúce kroky: dva bočne navzájom protiľahlé referenčné body (8, 9) podvozka (3) vozidla sa snímajú individuálne dvoma snímacími zariadeniami (4, 6) referenčných bodov a konštrukčná skupina (2) prístrojovej dosky so separátnym ovládaním obidvoch nastavovacích zariadení (5, 7) výšky sa stanoví vo vopred stanovenej výške a vo vopred stanovenom bočnom sklone relatívne proti obom referenčným bodom (8, 9), pričom konštrukčná skupina (2) prístrojovej dosky sa v stanovenom stave upevní v podvozku (3) vozidla. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EFS-Gesellschaft für Hebe- und Handhabungstechnik mbh; Landturmstrasse 15, 74226 Nordheim; DE 
(72)  Inventor(s)  Grötzinger Friedrich; Römerhof 2, 74081 Horkheim; DE;
Ludwig Andreas; Schubertstr. 6, 74326 Kircheim a. Neckar; DE;
Ebert Albert; Guttenbergstr. 10, 74336 Brackenheim; DE 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  12.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  12.07.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 163-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 163-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.07.2017 Type Delivered
1a Opis 12.07.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 12.07.2017 Type Delivered
1c Anotácia 12.07.2017 Type Delivered
1d Výkresy 12.07.2017 Type Delivered
1e Rovnopis patentovej prihlášky 12.07.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2017 Type Delivered
3 Oznámenie inde neuvedené 12.07.2017 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.07.2017 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2017 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Type Delivered
6a Plná moc 18.10.2017 Type Delivered
6b Opis 18.10.2017 Type Delivered
6c Nároky na ochranu 18.10.2017 Type Delivered
6d Výkresy 18.10.2017 Type Delivered
6e Príloha inde neuvedená 18.10.2017 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.10.2017 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 06.11.2017 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 09.11.2017 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2017 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 07.11.2017 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 16.04.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.04.2018 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.07.2021 Type Delivered
16 Doplnenie materiálov 08.07.2021 Type Delivered
16a Plná moc 08.07.2021 Type Delivered
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.07.2021 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Type Sent document
19 Odpoveď na správu úradu 22.07.2021 Type Delivered
PUV 163-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.07.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku