Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 163-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8148 
(21)  Číslo prihlášky  163-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  EP16001695 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 37/00  B62D 65/14  B62D 25/14   
(54)  Názov  Montážne zariadenie a spôsob montáže konštrukčnej skupiny prístrojovej dosky 
(57)  Anotácia  Montážne zariadenie (1) na montáž konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky v podvozku (3) vozidla obsahuje prvé snímacie zariadenie (4) referenčného bodu a prvé nastavovacie zariadenie (5) výšky na konštrukčnú skupinu (2) prístrojovej dosky, kde montážne zariadenie (1) ďalej obsahuje druhé snímacie zariadenie (6) referenčného bodu a druhé nastavovacie zariadenie (7) výšky, pričom tieto dve nastavovacie zariadenia (5, 7) výšky sú usporiadané bočne k sebe navzájom a sú dimenzované na pôsobenie na dve protiľahlé bočné oblasti konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky, pričom tieto dve snímacie zariadenia (4, 6) referenčných bodov sú usporiadané bočne k sebe navzájom a sú dimenzované na snímanie dvoch bočne navzájom protiľahlých referenčných bodov podvozka (3) vozidla. Spôsob montáže konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dosky v podvozku (3) vozidla obsahuje nasledujúce kroky: dva bočne navzájom protiľahlé referenčné body (8, 9) podvozka (3) vozidla sa snímajú individuálne dvoma snímacími zariadeniami (4, 6) referenčných bodov a konštrukčná skupina (2) prístrojovej dosky so separátnym ovládaním obidvoch nastavovacích zariadení (5, 7) výšky sa stanoví vo vopred stanovenej výške a vo vopred stanovenom bočnom sklone relatívne proti obom referenčným bodom (8, 9), pričom konštrukčná skupina (2) prístrojovej dosky sa v stanovenom stave upevní v podvozku (3) vozidla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EFS-Gesellschaft für Hebe- und Handhabungstechnik mbh; Landturmstrasse 15, 74226 Nordheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grötzinger Friedrich; Römerhof 2, 74081 Horkheim; DE;
Ludwig Andreas; Schubertstr. 6, 74326 Kircheim a. Neckar; DE;
Ebert Albert; Guttenbergstr. 10, 74336 Brackenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.07.2024 
   Maximálna platnosť do  12.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 163-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 163-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.07.2017 Typ Doručené
1a Opis 12.07.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 12.07.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 12.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 12.07.2017 Typ Doručené
1e Rovnopis patentovej prihlášky 12.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2017 Typ Doručené
3 Oznámenie inde neuvedené 12.07.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.07.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Typ Doručené
6a Plná moc 18.10.2017 Typ Doručené
6b Opis 18.10.2017 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 18.10.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 18.10.2017 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 18.10.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.10.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 06.11.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 09.11.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 07.11.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 16.04.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.04.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.07.2021 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 08.07.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 08.07.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.07.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 22.07.2021 Typ Doručené
PUV 163-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.07.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku