Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 162-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9658 
(21)  Číslo prihlášky  162-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.12.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.12.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 1/16   
(54)  Názov  Zariadenie na ovplyvnenie geopatogénnych zón a patogénnych zón 
(57)  Anotácia  Zariadenie na zníženie vplyvu geopatogénnych zón a patogénnych zón obsahuje aspoň jednu prijímaciu anténu (2) na príjem geopatogénnych a patogénnych vĺn, aspoň jednu vysielaciu anténu (1), ktorá je vysokofrekvenčná, pričom prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1) sú zhotovené z vodivého materiálu a majú tvar špirál alebo cievok, ktoré sú vinuté na jednej strane jedným smerom a na druhej strane opačným smerom a sú prepojené s usmerňovačmi energie (4), ktorými sú polovodičové diódy cez uchovávací prvok (3), ktorým je kondenzátor na uchovanie energie a uvoľnenie energie, pričom tvoria elektrický obvod. Prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1), ktoré majú tvar cievok, môžu byť formované do rúrkového tvaru. Prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1) môžu byť spojené do jednej antény. K usmerňovačom energie (4) a k uchovávaciemu prvku (3) môže byť pripojených viac prijímacích antén (2) a vysielacích antén (1) rovnakého alebo rozdielneho počtu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ivančík Ľubomír; Mierová 432/2B, Špačince 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ivančík Ľubomír; Mierová 432/2B, Špačince 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2025 
   Maximálna platnosť do  27.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 162-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.10.2021 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 162-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.10.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.10.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 27.10.2021 Typ Doručené
Opis 27.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 27.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.11.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume vecné chyby 10.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 10.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.03.2022 Typ Doručené
Opis 10.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.06.2022 Typ Doručené
Anotácia 13.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.06.2022 Typ Doručené
Opis 13.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2022 Typ Odoslané
PUV 162-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku