Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 162-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8781 
(21)  Číslo prihlášky  162-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/058   
(54)  Názov  Špeciálne tvarovaná dlaha 
(57)  Anotácia  Špeciálne tvarovaná dlaha na fixáciu prstov ruky je tvorená telom (1) z bočného pohľadu tvarovaným do podoby písmena S ohnutým v 2/3 dĺžky pod oblúkom (3) väčším ako 90° do 150° a spodným kontraoblúkom (2) od 10° do 90° a z predného pohľadu majúcim tvar pozdĺžneho oválu alebo tvar hrušky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDI-TOR, s.r.o.; Gorkého 4849/8B, Rimavská Sobota 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Torma Gabriel, MUDr; Kirejevská 1173/37, Rimavská Sobota; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.10.2025 
   Maximálna platnosť do  03.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2022 23/2022 ND2K
 
PUV 162-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.10.2018 68,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 07.11.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 162-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.10.2018 Typ Doručené
Opis 03.10.2018 Typ Doručené
Opis 03.10.2018 Typ Doručené
Opis 03.10.2018 Typ Doručené
Opis 03.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2018 Typ Doručené
Anotácia 04.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 04.10.2018 Typ Doručené
Opis 04.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 04.10.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 07.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 07.11.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 15.01.2019 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.01.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 15.01.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 15.01.2019 Typ Doručené
Opis 15.01.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.03.2019 Typ Doručené
Anotácia 21.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.03.2019 Typ Doručené
Opis 21.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 21.03.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.05.2019 Typ Doručené
Anotácia 17.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.05.2019 Typ Doručené
Opis 17.05.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.08.2019 Typ Doručené
Anotácia 12.08.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.08.2019 Typ Doručené
Opis 12.08.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.11.2019 Typ Doručené
Anotácia 12.11.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.11.2019 Typ Doručené
Opis 12.11.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.11.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 14.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.11.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 07.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 28.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovaného podania 03.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.11.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 06.11.2022 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 09.11.2022 Typ Odoslané
PUV 162-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku